چرا چگونه ها به گونه های تو رنگین میشوند؟

چرا دلت به کاسه من سنگ میزند؟
چرا زبان تو بر فرق من تفنگ میزند؟
چرا چگونه ها به گونه های تو رنگین میشوند؟
مگر مدام زبان تو نیرنگ میزند؟

چرا هوای تو فرسنگ میزند؟
چرا صدای تو بد عنگ میزند؟
چرا نمی زند دیگر
صدای که بر دلم من چنگ میزند؟

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s