نگاهی بر کاربرد علم انسان شناسی

این سوال که یک بشرشناس میتواند کدام کارها را انجام دهد از طرف بیشتر کسانی که تا هنوز ملاقات کرده ام از من پرسیده شده است ولی جواب که هر محصل رشته بشرشناسی برای این سوال چه بوده؛ این جوابات بعضاً قناعت بخش و بعضاً سطحی و در بسا موارد محصلین حتاً بعضاً خود بی باور اند نسبت به کارایی این رشته بزرگ علمی. در حالیکه پاسخ این سوال که یک بشرشناس میتواند چه کارهای کند خیلی روشن است و این شایسته یک بشرشناس است که به چنین کارهای بزرگ دست زند.
بشرشناسان میتواند اجرا کننده یک سلسله نقش های کلیدی و مهم در کشور های روبه انکشاف باشند، آنها قادر اند تا بگونه فعال در پلانگذاری پروژه های انکشافی و یا منحیث میانجی میان یک جامعه مشخص و یک نهاد انکشافی عمل کنند. در حالاتی از بشرشناسان دعوت بعمل میآید تا پروژه های انکشافی ای را که مقاصد خود را بدست نیاورده و یا هم ناکام شده اند، بررسی کنند؛ و یا هم منحیث پل رابط  در زمینه حل مشکلات افهام و تفهیم و ارتباطات همکاری کنند؛ و یا راه های بدیل برای یک مشکل زبانی، و یا حرکت محلی جستجو کند. بشرشناسان انکشافی یا Development Anthropologists همچنان میتوانند بمثابه فعالین و دادخواهان برای کمک مردم محلی در زمینه دفاع از حقوق بشر و حق تعلیم و تربیه آنها عمل کنند.
هرچند دانش بشرشناسی ریشه عمیقی در اندیشه ها و مطالعات علمی از دیر زمانی بدینسو داشته است ولی آغاز علم بشرشناسی را تحت یک عنوان مشخص و در چهارچوب یک دسپلین علمی در قرن نوزدهم میتوان شمرد. در این زمان است که برای نخستین بار با ظهور گروهی از نهاد ها روبرو میشویم که تلاش می کنند از مجموعۀ داده های گردآوری شده به وسیله جهانگردان، میسیونرها و فاتحان از یک سو و مجموعه تفکرات فلسفی و اجتماعی گروهی از اندیشمندان اروپایی در باره آن داده ها و در باره ذات و سرنوشت انسان از سوی دیگر، دست به تالیف زده و علمی تازه را با مکانیسم ها و روش شناسی خاصی آن به وجود بیاورند(۳: ۱۱۳).

در سال ۱۸۲۲ انجمن پیشبرد علوم بریتانیا دست به ایجاد یک بخش انسان شناسی در خود می زند و در سال ۱۸۴۳ انجمن مردم شناختی لندن اعلام وجود میکند. این انجمن در سال ۱۸۷۱ به انجمن انسان شناسی لندن که در سال ۱۸۶۲ تاسیس شده بود، می پیوندد و به این ترتیب موسسه سلطنتی انسان شناسی را تاسیس میکند که تا امروز باقی مانده است. در فرانسه پس از تاسیس انجمن ناظران انسان در سال ۱۷۹۹، در سال ۱۸۳۹ انجمن مردم شناختی پاریس تاسیس میشود. در سال ۱۸۹۹ پل بروکا در درس افتتاحیه مدرسه انسان شناسی پاریس، مردم شناسی را علمی تعریف کرد که در آن نتایج حاصل از علوم نژاد شناسی، دیرینه شناسی، زبان شناسی و مردم نگاری به تالیف در می آیند. در ایالات متحده انجمن مردم شناسی امریکا در سال ۱۸۴۲ تاسیس شد و در سال ۱۸۷۹ انجمن انسان شناسی واشنگتن و سر انجام در سال ۱۹۰۲ بود که انجمن انسان شناسی امریکا تاسیس شد (۳: ۱۱۳).
به این ترتیب دانش انسان شناسی در نیمه قرن نوزدهم داخل محافل علمی میگردد و روند انکشاف اش را به عنوان یک رشته مشخص با روش های معیین آغاز میکند. رشته بشرشناسی بعداً در محراق توجه اکثریت کشور های جهان قرار میگیرد و بلاخره در افغانستان نیز این رشته به عنوان یک رشته تحصیلی پذیرفه شده و در پوهنتون ها جایگایش را باز میکند.

علم انسان شناسی به عنوان یک کل در مقابل کاربرد این علم موضع مشخصی دارد و آن اینکه تا کنون، انسان شناسان سه موضع متفاوت در باره کابرد انسان شناسی و به کار بستن آن در تشخیص و حل مسایل اجتماعی، اتخاذ کرده اند. آدم هایی که نظر برج عاج نشینی را پذیرفته اند، می گویند که انسان شناسان باید از مسایل عملی پرهیز کنند و بر تحقیق، انشتار کتاب و آموزش تاکید نمایند. موضع دوم، همان است که رالف پدینگتون آن را نظر دوری گزینانه نامیده است. طرفداران این نظر معتقدند که انسان شناسان باید در اجرای سیاست ها کمک کنند، ولی  هرگز سیاستی را اتخاذ یا انتقاد نکنند. طبق این نظر، “ارزش داوری” شخصی را باید از تحقیق علمی کاملاً دور نگهداشت. نظر سوم، طرفداری است. هوادران این نظر می گویند، از آن جا که انسان شناسان در مسایل انسانی و دگرگونی اجتماعی تخصص دارند و درست به خاطر این که آنها ارزش های فرهنگی را بررسی میکنند، می شناسند و احترام می گذارند، باید سیاست های تاثیر گذار بر مردم را تعیین کنند. برابر با این نظر، انسان شناسان کاربردی باید:
۱٫ نیاز ها برای دگرگونی را که مردم محلی ادراک میکنند، تشخیص دهند،
۲٫ برای طراحی یک دگرگونی مناسب فرهنگی و اجتماعی، باید با همین مردم محلی همکار کنند،
۳٫ از آدم های محلی در برابر طرح های توسعه زیانبار حفاظت کنند (۲: ۸۳۸).

در کل سه موضع در برابر کاربرد انسان شناسی و یا انسان شناسی کاربردی وجود دارد که به عبارتند از موضع؛ (۱) قصر نشینانه (۲) دوری گزینانه و (۳) طرفداری است. و این موضع طرفداری بوده است که باعث شده تا علم بشرشناسی کاربردی رشد کند و در موثریت روند توسعه و عملکردهای مطابق بر نیازها و موافق با فرهنگ ها کمک کند.
حالا سوالیکه یک انسان شناس چه کارهایی میتواند انجام دهد؟ را باید به طور مشخص جواب دادو این جواب را باید با در نظر داشت وسعت این علم ارائه نمود. بشرشناسان میتواند اجرا کننده یک سلسله نقش های کلیدی و مهم در کشور های روبه انکشاف باشند، آنها قادر اند تا بگونه فعال در پلانگذاری پروژه های انکشافی و یا منحیث میانجی میان یک جامعه مشخص و یک نهاد انکشافی عمل کنند. در حالاتی از بشرشناسان دعوت بعمل میآید تا پروژه های انکشافی ای را که مقاصد خود را بدست نیاورده و یا هم ناکام شده اند، بررسی کنند؛ و یا هم منحیث پل رابط  در زمینه حل مشکلات افهام و تفهیم و ارتباطات همکاری کنند؛ و یا راه های بدیل برای یک مشکل زبانی، و یا حرکت محلی جستجو کند. بشرشناسان انکشافی یا Development Anthropologists همچنان میتوانند بمثابه فعالین و دادخواهان برای کمک مردم محلی در زمینه دفاع از حقوق بشر و حق تعلیم و تربیه آنها عمل کنند.
این موارد در حالی ذکر میگردد که موضوع بشرشناسی کاربردی تشخیص، حل و خدمت رسانی در  مسایل ناشی از جریان های معاصری چون دگرگونی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است (۲: ۸۳۶). و چگونه این علم میتواند برای بلند بردن سطح موفقیت روند انکشاف کمک کند؛ از اشتباهات ناشی از مسایل فرهنگی جلوگیری کند و با بدسترس قراردادن معلومات محلی و داده های بشرشناسانه کمک کند تا موفقترین طرح ها برای انکشاف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسان ها ایجاد گردد.
ضم این همه نقش های و کاربرد های وسیع و حیاتی علم بشرشناسی موارد ذیل در خصوص کاربرد بشرشناسی قابل تذکر است. این موارد اینها اند:
• آموزش و تعلیم و تربیه
• مسایل حیاتی شهری در چوکات انسان شناسی شهری
• مشاورت تجاری با استفاده برای شرکت های تولیدی
• در طرح پالیسی های تاثیر گذار بر مردم
• در تصمیم گیری ها
• در طرح برنامه های انکشافی
• در طرح توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• در اتخاذ تصامیم ملی
لست منابع و ماخذ
۱٫ پواریه، ژان. تاریخ مردم شناسی. ترجمه: دکتر پرویز امینی،  تهران: شرکت انتشارات خردمند،۱۳۷۰٫
۲٫ کتاک، کنراد فیلیپ، انسان شناسی کشف تفاوت های انسانی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، ۱۳۸۶ هـ ش.
۳٫ فکوهی، ناصر، تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی، تهران: نشرنی، ۱۳۸۸ هـ ش
۴٫ عسکری، خانقا اصغر. انسان شناسی عمومی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، ۱۳۹۱٫
۵٫ اروین، الکساندر ام. مردم شناسی کاربردی. ترجمه: مهرداد وحدتی، تهران: نشر افکار، ۱۳۸۶٫
۶٫ عثمانی، عصمت الله. مبادی انسان شناسی. همکار علمی: آرین قیامی، کابل: انتشارات فرهنگ، ۱۳۸۹٫
۷٫ عثمانی، عصمت الله. مبادی اتنوگرافی. همکاری علمی: مجتی عارفی، کابل: انتشارات فرهنگ، ۱۳۸۸٫

این نوشتار به تاریخ 25 اسد 1393 هجری شمسی در سایت انسان. ای اف نیز به نشر رسیده است. لینک به سایت انسان.ای اف

http://insan.af/anthropology/a-glance-on-anthropology

How to Start a Business

Walk some baby steps and beat around the bush.

Then take these steps;

 1. Gain experience; you have to be master of the business you want to run otherwise it doesn’t last longer
 2. Take some business classes. You have the have the knowledge of the business you own and control everything and everybody
 3. Get experience in the industry.
 4. Plan IT – never go without a plan. Plan is you only Master Tool.
 5. Figure out what kind of place you want to open your business in.
 6. Figure out a way to set your business apart. Be special!
 7. Choose between a franchise or an independent operation. Figure out!
 8. Choose a logo. Be nice in choices
 9. Choose a location! Be cautious!
 10. Enlist the help of a realtor. Be smart in this.
 11. Look at available properties in your budget.
 12. Think about visibility and access.
 13. Prefer a drive through and/or a convenient place for customers.
 14. Make sure you are compliant with all laws.
 15. Acquiring Financial Backing
 16. Determine how much startup money you need. Budgeting is very important. Always try to control the money and don’t let your own money to control you.
 17. Get a business loan.
 18. Check out what support your city offers for small businesses. Check out enterprise centers if you are in Canada. There are always grants for small business around the country.
 19. Borrow from private investors.
 20. Prepare the Business
 21. Acquire the necessary equipment.
 22. Create a menus and lists of products. Be tough on record management. That gives you a peace of mind and a chance to focus on your business quality
 23. Hire employees. Be polite to them and respectful and expect them the same.
 24. Fill out all necessary forms and applications.
 25. Advertising- Be smart in the market.
 26. Make ads.
 27. Advertise in local newspapers or on the internet.
 28. Word of mouth. Talk to people about your business.
 29. Offer discounts. Discounts attract people.

Leave a comment below and tell me what steps you take to start your business.

 

What is Policy Research?

Policy Research is a combined study of policy, its  analysis and program evaluation. PR includes studying the nature, causes, and effects of alternative public policies, with particular emphasis on determining the policies that will achieve given goals in a systematic way. 
What are your thoughts about policy research? Leave a comment below for me.

How to get accepted into Masters Program?

How to get accepted into Masters Program? Do a research project in the field you want to pursue masters. show them you are interested into it and crazy for it. You do it even if they do not get you into the program…They will love it. cuz universities in the Master programs allways worried about the commitment of its graduates…

TOEFL Tricks

First and for most; the trick is to work on it and practice. Practice makes perfect.

Top Resources for English Learners

 The Big Bang Theory – The best movie ever. Take a look at it. Watch it on you-tube for free.
What is your top resource for learning English? Leave a comment bellow.

چرا چگونه ها به گونه های تو رنگین میشوند؟

چرا دلت به کاسه من سنگ میزند؟
چرا زبان تو بر فرق من تفنگ میزند؟
چرا چگونه ها به گونه های تو رنگین میشوند؟
مگر مدام زبان تو نیرنگ میزند؟

چرا هوای تو فرسنگ میزند؟
چرا صدای تو بد عنگ میزند؟
چرا نمی زند دیگر
صدای که بر دلم من چنگ میزند؟

چگونه میتوان به یک چتر ملی دست یافت؟

چگونه میتوان به یک چتر ملی دست یافت؟
در یک کشور پر از درد به دنبال یک ارکستر یک صدا، افغانستان پر از درد ها و رنج ها باید به اجماع ملی برای شگوفائی خودش برسد. در مقابل رسیدن به این باید که یک امر حتمی است سؤال چگونه میتوان به اجماع ملی دست یافت قرار میگیرد. جواب برای این سؤال مشکل است اما ناممکن نیست. چندی قبل که مباحثات پیرامون موضوعات مختلف برای رسیدن به یک اجماع ملی داشتیم یکی از سؤالات کلیدی شکل دهنده این بحث ها همین سؤال بود؛ چگونه میتوان به یک شبکه یا چتر ملی دست یافت؟ این سؤال مهم ترین سوالیست که باید کلیدی ترین جواب را برای آن دریافت و ارائه نمود.
همانطوریکه ذکر شد افغانستان پر از دردها و رنج هاست، هر کسی مشکلی دارد، هرفرد به نحوی از انحا از ناحیۀ متضرر است و رنج میبرد. بزرگترین مثال این مشکلات؛ موضوعات همه شمول ایست که در همه حال هر فرد افغان از آن رنج میبرد؛ این موضوعات خوشبختانه در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان نیز انعکاس یافته است. موضوع تساوی جنسیت، رشد ظرفیت، امنیت و تأمین صلح، همکاری های منطقوی، موضوع مواد مخدر، موضوع فساد اداری و امثال آن از جمله مشکلات سرتاسری مردم است که همه افغانها را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مشکلات به اندازۀ فر اگیر اند که مردم افغانستان در هر سطح زنده گی که قرار داشته باشد دور از گزند این اظلام خود روا داشته، برادر روا داشته و یا هم همسایه روا داشته نیستند. اگر فقیر است یا پول دار، کارگر است یا بیکار، اگر رهبر است یا رعیت، اگر ملا است یا بیسواد و یا هر کسی دیگر این مشکلات همه را در قبضه خود گرفته و زنده گی ما را به تاریکی و ظلمت کشانده است.
برای وضاحت موضوع طور مؤجز مثال میاورم. مشکل روابط منطقوی افغانستان همۀ جامعه ما را تحت تاثیر خود قرارداده، بطور مثال عدم موجودیت روابط ثابت افغانستان با کشور های منطقه باعث از دست دادن ثبات اقتصادی در بازارها که همه اتباع افغانستان با بازار اقتصاد در ارتباط اند گردیده است، و این ارتباط شان باعث میگردد تا از عدم ثبات بازار اقتصادی متضرر گردند. همین طور فساد اداری و یا هم موضوع مواد مخدر، این موضوعات با وجود شان در جامعه تمام طبقات و فرد فرد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و برعلاوۀ مشکل ساز بودن آن؛ فساد اداری خود یک ضرورت جدید را ایجاد میکند و آن اینکه مردم مجبوراً بسوی قوم گرائی و گروپ سازی بروند تا از این طریق بتوانند به نیازهای خود پاسخ بگویند و کارهایشان را به زور واسطه و شناخت پیش ببرند، که این امر خود نوعی از فساد دیگری را ایجاد میکند که در مقابل فساد موجود در ادارات از طرف مردم ایجاد میگردد. در حالیکه ما گزینه های بهتری را نیز میتوانیم بکار بریم. مشکلات در افغانستان بسیار زیاد است اگر قرار باشد ما از مشکلات افغانستان حکایتی همه جانبه و کلی داشته باشیم شاید اول نتوانیم این همه مشکلات را انعکاس دهیم و اگر این کار را انجام دهیم که انسان به توکل خداوند ج قادر به هر کاری است، یک کتاب عظیمی را خواهیم داشت که حجم آن را نمی توان تصور کرد.
یکی از پیشنهاد ها برای شگوفائی افغانستان و بیرون رفتن ملت افغان از ظلمت و تاریکی و حالت تجربه کردن مشکلات که روز به روز شدت می یابد، سوق دادن افغانستان بسوی یک اجماع ملی که همه مردم و اقشار جامعه بتوانند در آن جایگاه خود را دریابند و به کلیدی بودن اجماع ملی برای پاسخ گفتن به این سیل مشکلات باور کنند، است. این طرح ملی که همه شمولی و بسیج ملی را نهره میزند نمی تواند با چند طراح و یا چند دانشمند خلاصه شود بلکه به یک حرکت همه شمول ضرورت دارد و ضرورت است همه برای آن فکر کنند و برای ریشه دوانیدن یک اندیشه ملی و دیدگاه افغانی در سراسر کشور راه های عملی را پیشنهاد نموده و این پروسه را هدایت کنند.
و این که چگونه میتوان به اجماع ملی دست یافت سؤالیست که هر فرد ملت باید پاسخی برای آن یابد تا پاسخ ملی را برای آن شکل دهیم. پاسخ من برای این سؤال که چگونه میتوان به یک چتر، بسیج و اجماع ملی رسید این است که ما از این راه به اجماع و اتفاق ملی رسیده میتوانیم که به ضروریات مردم در همه ابعاد پاسخ دهیم، این پاسخ باید مردمی باشد و تمام متغیرهای سنی، جنسیتی، قومی، لسانی، نژادی، ذهنیتی و امثال آن در این روند در نظر گرفته شود. پاسخ گفتن هر ضرورت حقه با یک روش قانونی و حقانی فضایی مثبت گرائی و حق گرائی را ایجاد میکند و این حالت خود موجد پدیده های حقانی و قانونی میگردد. در حالیکه هر پاسخ دهی با روش غیر قانونی، غیر منطقی و غیر حقانی یک فضای بی باوری و انزجار را ایجاد میکند که این فضا خود بوجود آورنده پدیده های منفی اند. از اینجانست که هر پاسخ حقه مؤجد پدیده های حقانی و هر پاسخ غیر حقه و غیر قانونمند باعث بوجود آوردن پدیده های غیر قانونی میگردد.
بلی پاسخ به این سؤال که چگونه میتوان به یک چتر ملی دست یافت اینست که ما زمانی به این چتر ملی تحت هر عنوان که باشد دست می یابیم که ضرورت های جامعه خود را تشخیص و به درست ترین شیوه با در نظرداشت تمام متغییر ها به این ضرورت ها جواب داد. زیرا بدون پاسخ گفتن به درد ها نمی توان در یک کشور پر از درد به دنبال یک ارکستر هم صدا و تک صدا بود. امکانیت این کار مثل آن است که ما در یک شفاخانه که مریضان همه از درد و ناله خود میگویند بخواهیم تا همه گفته هایشان را کنار بگذارند و تنها شعر دل ما را زمزمه کنند و آهنگ آرکستر خیال ما را بخوانند.
نوشته شده بتاریخ 9/9/2013 توسط عمید عبدی
. این مقاله در هفته نامه اجماع ملی نیز به نشر رسیده است.

فکر بهبودی

به سر گر فکر بهبودی نداری
چرا سر بر تنت محکم گذاری
تمایل کن به بهبودی و توافق بر سر بهتر
که ناقص ایدت دنیا به سرپیچی و سر زوری

ز لاله ها ختن کنیم

بیا که تکیه بر نگاه خویشتن کنیم
اسیر خود شویم و دیده رو به تن کنیم
به بازوان پر توان چمن چمن کنیم
به دشت ز لاله ها نه آهوهان
ختن ختن کنیم

بیا اگر نیامدی گلایه نیست
حرف نیست
اگر روان شوم بدان که همراهان
کم نیست
غم نیست
بیا که جسم و جان این جهان شویم
بیا که اسمان شویم
شکوه اخرین
و واپسین
این زمان شویم